ผลของการไม่เตรียมข้อมูลสำหรับขึ้นปีใหม่เป็นอย่างไร?

ผลของการไม่เตรียมข้อมูลสำหรับขึ้นปีใหม่

ผลของการไม่เตรียมข้อมูลสำหรับขึ้นปีใหม่เป็นอย่างไร สำคัญแค่ไหน ลองอ่านดูนะคะ

โดยปกติ หลังจากทำการสำเนาข้อมูล และคำนวณปิดงวดสุดท้ายของปีภาษีนั้นๆ เรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะเริ่มใช้งานโปรแกรมเพื่อทำเงินเดือนของเดือน ม.ค. ในปีภาษีถัดไป ผู้ใช้งานควรทำการเตรียมข้อมูลสำหรับขึ้นปีใหม่ก่อน เพื่อให้โปรแกรมคำนวณภาษีของพนักงานในปีภาษีใหม่ได้อย่างถูกต้องนั่นเอง

ผู้ใช้งานหลายท่านไม่กล้าทำการเตรียมข้อมูลสำหรับขึ้นปีใหม่ เพราะมีความเข้าใจว่า ถ้าเตรียมข้อมูลสำหรับขึ้นปีใหม่แล้ว จะไม่สามารถย้อนพิมพ์ข้อมูลของปีภาษีเก่าได้ ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะถ้าหากท่านทำการสำเนาข้อมูลของงวดสุด ท้ายของปีภาษีนั้นๆ ไว้แล้ว ท่านก็สามารถนำสำเนาข้อมูลของงวดสุดท้ายของปีภาษีนั้นๆ กลับมาใช้งาน เพื่อย้อนพิมพ์รายงานต่างๆ ได้ ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงหมดกังวลในเรื่องของการพิมพ์รายงานย้อนหลังของปีภาษีเก่าอีกต่อไป และเรามาเรียนรู้กันว่าถ้าหากไม่ทำการเตรียมข้อมูลสำหรับขึ้นปีใหม่นั้นจะส่งผลอย่างไรบ้างกันค่ะ

1. หากในปีภาษีเดิมนั้น ท่านมีพนักงานที่เริ่มงานกับบริษัทฯ ของท่านในระหว่างปีภาษี ซึ่งมีเงินได้ไม่เต็มปี ท่านก็จะต้องกำหนดจำนวนคราวที่เสียภาษีในประวัติพนักงานคนนั้นไว้เท่ากับจำนวนเดือนที่มีเงินได้ในปีภาษีเดิม เช่น พนักงานมีเงินได้ในปีภาษีเดิมตั้งแต่เดือน เม.ย. – ธ.ค. ท่านก็จะต้องกำหนดจำนวนคราวที่เสียภาษีในประวัติพนักงานคนนั้นเท่ากับ 9 เดือน เป็นต้น หากท่านไม่ทำการเตรียมข้อมูลสำหรับขึ้นปีใหม่ จำนวนคราวที่ต้องเสียภาษีในประวัติของพนักงานก็จะยังคงเป็น 9 เดือนเหมือนเดิม ซึ่งที่ถูกต้องในปีภาษีใหม่พนักงานมีเงินได้ตั้งแต่เดือน ม.ค. ดังนั้น จำนวนคราวที่ต้องเสียภาษีในปีภาษีใหม่ต้องเท่ากับ 12 เดือน ก็จะส่งผลให้โปรแกรมจะคำนวณภาษีของพนักงานคนนั้นในปีภาษีใหม่ โดย ประมาณการเงินได้เพียงแค่ 9 เดือน ส่งผลให้โปรแกรมคำนวณภาษีของพนักงานในปีภาษีใหม่ต่ำเกินไป ซึ่งไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง

2. หากในปีภาษีเดิมนั้น ท่านมีพนักงานที่เริ่มงานกับบริษัทฯ ของท่านในระหว่างปีภาษี และมีเงินได้จากบริษัทอื่นมาก่อนในปีภาษีนั้น และท่านมีการบันทึกเงินได้, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, เงินสมทบประกันสังคม และเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นยอดยกมาในประวัติของพนักงานไว้ หากท่านไม่ทำการเตรียมข้อมูลสำหรับขึ้นปีใหม่ ยอดเงินได้, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, เงินสมทบประกันสังคม และเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นยอดยกมาของปีภาษีเดิมก็จะยังค้างอยู่ในประวัติของพนักงานไว้เหมือนเดิม ซึ่งในปีภาษีใหม่พนักงานมีเงินได้ตั้งแต่เดือน ม.ค. ดังนั้น จะต้องไม่มียอดเงินได้, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, เงินสมทบประกันสังคม และเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยกมา ก็จะส่งผลให้โปรแกรมนำเงินได้, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, เงินสมทบประกันสังคม และเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของปีภาษีเก่ามาคำนวณภาษีของพนักงานคนนั้นในปีภาษีใหม่ด้วย ก็จะทำให้การคำนวณภาษีของพนักงานในปีภาษีใหม่ไม่ถูกต้อง

3. หากในปีภาษีเดิมนั้น บริษัทฯ ของท่านเริ่มใช้โปรแกรมในระหว่างปีภาษี และท่านมีการบันทึกเงินได้, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, เงินสมทบประกันสังคม และเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นยอดยกมาในประวัติของพนักงานไว้ หากท่านไม่ทำการเตรียมข้อมูลสำหรับขึ้นปีใหม่ ยอดเงินได้, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, เงินสมทบประกันสังคม และเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นยอดยกมาของปีภาษีเดิมก็จะยังค้างอยู่ในประวัติของพนักงานไว้เหมือนเดิม ซึ่งในปีภาษีใหม่พนักงานมีเงินได้ตั้งแต่เดือน ม.ค. ดังนั้น จะต้องไม่มียอดเงินได้, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, เงินสมทบประกันสังคม และเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยกมา ก็จะส่งผลให้โปรแกรมนำเงินได้, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, เงินสมทบประกันสังคม และเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของปีภาษีเก่ามาคำนวณภาษีของพนักงานคนนั้นในปีภาษีใหม่ด้วย ก็จะทำให้การคำนวณภาษีของพนักงานในปีภาษีใหม่ไม่ถูกต้อง

4. หากในปีภาษีเดิมนั้น ท่านมีการคีย์ค่าลดหย่อนต่างๆ ในประวัติของพนักงานไว้ หากท่านไม่ทำการเตรียมข้อมูลสำหรับขึ้นปีใหม่ ยอดเงินค่าลดหย่อนของปีภาษีเดิมก็จะยังค้างอยู่ในประวัติของพนักงานไว้เหมือนเดิม ซึ่งในปีภาษีใหม่พนักงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงค่าลดหย่อนไปจากปีภาษีเดิม ก็จะส่งผลให้โปรแกรมนำค่าลดหย่อนของพนักงานในปีภาษีเก่ามาคำนวณภาษีของพนักงานคนนั้นในปีภาษีใหม่ด้วย ก็จะทำให้การคำนวณภาษีของพนักงานในปีภาษีใหม่ไม่ถูกต้อง

5. หากท่านไม่ทำการเตรียมข้อมูลสำหรับขึ้นปีใหม่ ผลการคำนวณเงินเดือนของพนักงานในปีภาษีเดิมจะค้างอยู่ในฐานข้อมูล ซึ่งถ้าท่านมีพนักงานและจำนวนรายการเกิดขึ้นจำนวนมาก ก็จะส่งผลให้โปรแกรมทำงานช้าลงกว่าเดิม

ผู้ใช้งานคงได้ทราบถึงผลเสียของการไม่ทำการเตรียมข้อมูลสำหรับขึ้นปีใหม่กันเป็นอย่างดีแล้วนะคะ ฉะนั้น หลังจากทำการสำเนาข้อมูล และคำนวณปิดงวดสุดท้ายของปีภาษีนั้นๆ เรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะเริ่มใช้งานโปรแกรมเพื่อทำเงินเดือนของเดือน ม.ค. ในปีภาษีถัดไป ผู้ใช้งานควรทำการเตรียมข้อมูลสำหรับขึ้นปีใหม่ก่อน ท่านก็จะไม่ประสบปัญหาในการทำเงินเดือนในปีภาษีใหม่นะคะ

<หมายเหตุ>

กรณีที่ท่านไม่สามารถทำขั้นตอนดังกล่าวได้เอง และต้องการใช้บริการของผู้ให้บริการ สามารถติดต่อได้ที่นี่

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s