ปรับเงินเดือนย้อนหลังให้พนักงาน จะบันทึกในโปรแกรมอย่างไร

%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%89%e0%b8%ad

เนื่องจากบางบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาปรับเงินเดือนของพนักงานโดยมีเงื่อนไขหลายประการ ทำให้ฝ่ายบุคคลต้องใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายอย่าง เพื่อนำมาจัดทำรายงานสรุปการปรับอัตราเงินเดือนของพนักงานแต่ละคน เพื่อส่งให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ จึงเกิดกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถประกาศปรับเงินเดือนให้พนักงานได้ทันในเดือน ม.ค. ของปี แล้วมาประกาศปรับเงินเดือนให้พนักงานในเดือนถัดๆ ไป และจ่ายเงินเดือนอัตราใหม่ย้อนหลังให้พนักงานตั้งแต่เดือน ม.ค. ของปีนี้

ตัวอย่าง  บริษัทฯ ประกาศปรับเงินเดือนพนักงานในวันที่ 1 มี.ค. 25xx โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 25xx

ในกรณีตัวอย่างข้างต้น มีขั้นตอนการบันทึกในโปรแกรมดังนี้

1.บันทึกปรับเงินเดือนให้กับพนักงานที่ได้รับพิจารณาปรับเงินเดือนตามอัตราเงินเดือนใหม่ และระบุวันที่เริ่มอัตราใหม่เป็น 1 ม.ค. 25xx

2.สร้างเงินเพิ่มเพื่อบันทึกยอดเงินเดือนส่วนต่างระหว่างอัตราเงินเดือนใหม่และอัตราเงินเดือนเก่า ที่ต้องจ่ายย้อนหลังในเดือน ม.ค. และ ก.พ.ของปี 25xx โดยให้ทำการตั้งค่าประเภทเงินเพิ่มดังนี้

2.1 กำหนดชื่อประเภทเงินเพิ่ม เป็น เงินเดือนจ่ายย้อนหลัง

2.2 กำหนดคำนวณยอดเงินจาก เป็น QTY( )

2.3 กำหนดวิธีการปัดเศษทศนิยม เหมือนกับ เงินเดือน

2.4 กำหนดให้เงินเพิ่มนี้เป็นเงินได้ที่นำไปคำนวณภาษี ประกันสังคม

2.5 กำหนดชื่อที่แสดงใน ภงด. เป็น เงินเดือน

2.6 กำหนดวิธีการประมาณเงินได้ทั้งปี เป็น เงินเพิ่มเงินหักจำนวนคราวไม่สม่ำเสมอ

3.บันทึกเงินเพิ่ม “เงินเดือนจ่ายย้อนหลัง” ให้กับพนักงานที่ได้รับการพิจารณาปรับเงินเดือน โดยระบุวันที่รายการให้อยู่ภายในงวดเงินเดือนที่ต้องการจ่ายเงินเพิ่มนี้ให้กับพนักงาน และระบุยอดเงิน เท่ากับ ยอดเงินส่วนต่างระหว่างอัตราเงินเดือนใหม่และอัตราเงินเดือนเก่า ที่ต้องจ่ายย้อนหลังในเดือน ม.ค. และ ก.พ.ของปี 25xx

4.สั่งคำนวณเงินเดือนตามปกติ

5.แก้ไขรายงานสรุปยอดเงินเดือน, ใบจ่ายเงินเดือน และรายงานต่างๆ ที่ต้องแสดงยอดเงินเพิ่ม “เงินเดือนจ่ายย้อนหลัง” ให้แสดงยอดเงินของ “เงินเดือนจ่ายย้อนหลัง” ในรายงานนั้นด้วย

6. เรียกรายงานตามข้อ 5 เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

<หมายเหตุ>

กรณีที่ท่านไม่สามารถทำขั้นตอนดังกล่าวได้เอง หรือและต้องการใช้บริการของผู้ให้บริการ สามารถติดต่อได้ที่นี่

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s