กรณีบริษัทมีสวัสดิการให้พนักงานกู้ยืมเงินจากบริษัทโดยไม่คิดดอกเบี้ย และให้ฝ่ายบุคคลหักคืนเงินกู้จากเงินเดือนพนักงาน เดือนละเท่าๆ กัน จะบันทึกในโปรแกรมเงินเดือนอย่างไร

หักเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ย

หลายบริษัทมีนโยบายช่วยเหลือพนักงาน  โดยมีสวัสดิการให้พนักงานกู้ยืมเงินจากบริษัทในกรณีที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินโดยไม่คิดดอกเบี้ย แล้วให้พนักงานจ่ายคืนเงินกู้โดยหักจากเงินเดือนพนักงานเดือนละเท่าๆ กันจนครบจำนวนตามที่กู้ยืมบริษัทไป ฝ่ายบุคคลสามารถตั้งค่าโปรแกรมเงินเดือนให้ทำการหักคืนเงินกู้จากเงินเดือนของพนักงานงวดละเท่าๆ กันได้ และเมื่อทำการหักคืนเงินกู้จากพนักงานครบแล้ว โปรแกรมก็จะหยุดหักเองโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก และประหยัดเวลาและลดภาระในการทำงานให้กับฝ่ายบุคคลได้เป็นอย่างมากอีกด้วย

การตั้งค่าโปรแกรมให้หักเงินกู้ยืมจากพนักงาน เดือนละๆ เท่ากัน แบ่งเป็น 2 กรณี ด้วยกันคือ

กรณีที่ 1 พนักงานกู้ยืมเงินบริษัท และฝ่ายบุคคลยังไม่ได้เริ่มหักคืนเงินกู้จากพนักงานเลย

ตัวอย่าง  พนักงานทำสัญญากู้ยืมเงินจากบริษัทในวงเงิน 10,000 บาท โดยบริษัทไม่คิดดอกเบี้ย และมีข้อตกลงที่จะจ่ายคืนเงินกู้ยืมให้กับบริษัท โดยให้ฝ่ายบุคคลหักจากเงินเดือน เดือนละ 500 บาท จนกว่าจะครบจำนวนที่กู้ยืมไป

จากกรณีตัวอย่างข้างต้น ฝ่ายบุคคลสามารถตั้งค่าโปรแกรมให้ทำการคำนวณหักเงินกู้ยืมจากพนักงานได้โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอน

1.เปิด แฟ้มประวัติพนักงานของพนักงาน

2. คลิกแถบ เงินค้ำประกัน-กู้-ผ่อน

3. บันทึก เลขที่สัญญาเงินกู้

4. บันทึก วันที่สัญญา

5. บันทึก ยอดเงินกู้ ตามตัวอย่างนี้พนักงานกู้ยืมบริษัท เท่ากับ 10,000 

6. บันทึก ยอดชำระคืนแล้ว ตามตัวอย่างนี้ พนักงานยังไม่เคยชำระคืนเงินกู้เลย จึงใส่จำนวนเท่ากับ 0 

7. บันทึก ส่วนที่เหลือหักครั้งละ ตามตัวอย่างนี้พนักงานตกลงจะให้บริษัทหักคืนเงินกู้จากเงินเดือน เดือนละ 500 บาท จึงใส่จำนวนเท่ากับ  500 

8. คลิกปุ่ม บันทึกจบ

กรณีที่ 2 พนักงานกู้ยืมเงินบริษัท และฝ่ายบุคคลมีการหักคืนเงินกู้จากพนักงานมาส่วนหนึ่งแล้วก่อนใช้โปรแกรมเงินเดือน

ตัวอย่าง  พนักงานทำสัญญากู้ยืมเงินจากบริษัทในวงเงิน 10,000 บาท โดยบริษัทไม่คิดดอกเบี้ย และมีข้อตกลงที่จะจ่ายคืนเงินกู้ยืมให้กับบริษัท โดยให้ฝ่ายบุคคลหักจากเงินเดือน เดือนละ 500 บาท จนกว่าจะครบจำนวนที่กู้ยืมไป และฝ่ายบุคคลได้หักคืนเงินกู้ยืมจากเงินเดือนพนักงานมาแล้ว 2,000 บาท

จากกรณีตัวอย่างข้างต้น ฝ่ายบุคคลสามารถตั้งค่าโปรแกรมให้ทำการคำนวณหักเงินกู้ยืมจากพนักงานได้โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอน

1. เปิด แฟ้มประวัติพนักงานของพนักงาน

2. คลิกแถบ เงินค้ำประกัน-กู้-ผ่อน

3. บันทึก เลขที่สัญญาเงินกู้

4. บันทึก วันที่สัญญา

5. บันทึก ยอดเงินกู้ ตามตัวอย่างนี้พนักงานกู้ยืมบริษัท เท่ากับ 10,000 บาท จึงใส่จำนวนเท่ากับ 10,000 

6. บันทึก ยอดชำระคืนแล้ว ตามตัวอย่างนี้ พนักงานชำระคืนเงินกู้มาแล้ว 2,000 บาท จึงใส่จำนวนเท่ากับ 2,000 

7. บันทึก ส่วนที่เหลือหักครั้งละ ตามตัวอย่างนี้พนักงานตกลงจะให้บริษัทหักคืนเงินกู้จากเงินเดือน เดือนละ 500 บาท จึงใส่จำนวนเท่ากับ  500 

8. คลิกปุ่ม บันทึกจบ

เพียงเท่านี้โปรแกรมก็จะทำการหักเงินกู้ยืมจากเงินเดือนของพนักงานให้เองทุกเดือน และเมื่อหักเงินกู้ยืมคืนจนครบจำนวนที่พนักงานกู้ยืมไปแล้ว โปรแกรมก็จะหยุดหักโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

กรณีที่ท่านไม่สามารถทำขั้นตอนดังกล่าวได้เอง และต้องการใช้บริการของผู้ให้บริการ สามารถติดต่อได้ที่นี่

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s